LipkiZvukoZapys recording studio

Guitar – Stanislav Voytenko

Drums – Artem Ugodnikov

Piano – Vadim Lazarev

Directing and edit – Ivanka Kate Yakovyna

Cinematographer – Dmytro Kaminsky

 

LipkyZvukoZapys, 2018

https://www.instagram.com/lipkyzvukoz…

https://soundcloud.com/lipkyzvukozapys

https://www.facebook.com